Lagföring av återvändande IS-terrorister

Svar på skriftlig fråga 2019/20:98 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)Svar på fråga 2019/20:98 av Henrik Vinge (SD)
Lagföring av återvändande IS-terrorister

Henrik Vinge har frågat justitie- och migrationsministern om han har en uppfattning om hur många som har dömts för sitt samröre med, eller handlingar för, IS, och om han anser att de möjligheter som finns att lagföra återvändande IS-terrorister är adekvata.

Frågan har överlämnats till mig.

Det finns i dag inte någon straffbestämmelse som särskilt tar sikte på att ha samröre med en terroristorganisation. Olika former av samröre med en terroristorganisation kan däremot i flera fall straffas med stöd av andra bestämmelser. Hittills har sju personer dömts i svenska domstolar för bland annat krigsförbrytelser och terroristbrott begångna under konflikterna i Syrien och Irak. Det har kunnat ske efter omfattande utredningsarbete av svenska åklagare och poliser.

Det pågår också ett flertal förundersökningar som rör misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser begångna i samband med konflikterna i Syrien och Irak. Det är krävande utredningar med särskilda utmaningar när det gäller att säkra bevisning.

För att de brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar att bekämpa terroristbrott och andra grova brott ska förbättras har det på regeringens initiativ nyligen gjorts lagändringar om datalagring. Dessutom pågår arbete med ett förslag om hemlig dataavläsning, som ska kunna användas under förundersökning och i underrättelseverksamhet vid bl.a. terroristbrott.

Sverige har en omfattande strafflagstiftning på terrorismområdet. På regeringens initiativ har bl.a. ett särskilt straffansvar för terrorismresor och mottagande av terrorismutbildning införts. Det har också blivit straffbart att finansiera en terrorist eller en terroristorganisation.

Trots att det straffbara området när det gäller terroristbrott är vidsträckt finns det gärningar som kan anses straffvärda men som inte omfattas av nuvarande straffbestämmelser. Det är därför viktigt att vi får en starkare terrorismlagstiftning på plats. Regeringen kommer inom kort att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation. Vi har också påbörjat en dialog med övriga partier inom terrorismöverenskommelsen om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med ett uppdrag att utreda möjligheterna att begränsa den grundlagsskyddade föreningsfriheten i förhållande till sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism.

Stockholm den 11 oktober 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-03)