Landsförräderibrott för IS-terrorister

Svar på skriftlig fråga 2018/19:385 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/

00990/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

-2574290

-1689100

0

0


Svar på fråga 2018/19:385 av Robert Hannah (L) Landsförräderibrott för IS-terrorister

Robert Hannah har frågat mig om regeringen avser att förändra brottet landsförräderi så att det även inkluderar svenska medborgare som strider mot en stat som Sverige stöttar militärt.

För att bidra till upprätthållandet av fred- och säkerhet och för att öka säkerheten såväl för nödlidande människor som för humanitära biståndsorganisationer har Sverige en lång tradition av att delta militärt i olika internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Försvarsmakten deltar för närvarande i insatser i bl.a. Mali, Afghanistan och Irak. Precis som Robert Hannah säger är straffbestämmelsen om landsförräderi endast tillämplig när landet befinner sig i krig. För det fall svenska medborgare i dessa eller andra länder deltar i terroristorganisationer, extremistgrupper eller kriminella grupper som gör sig skyldiga till övergrepp och orsakar mänskligt lidande kan de straffas för en mängd olika brott såsom t.ex. krigsförbrytelser, terroristbrott, mord eller andra brott enligt brottsbalken. Regeringens bestämda uppfattning är att personer som begått brott kopplade till terrorism eller krigsförbrytelser i Syrien och Irak ska dömas för sina brott. Svenska domstolar har en långtgående behörighet att döma för sådana brott även om de har begåtts utanför Sveriges gränser.

Det har länge varit en prioriterad fråga för Sverige att få till stånd ansvarsutkrävande och lagföring för de allvarliga brott mot folkrätten, inklusive internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, som begåtts inom ramen för den väpnade konflikten i Syrien. Under Sveriges tid som säkerhetsrådsmedlem (2017–2018) tog vi en aktiv roll för att lyfta frågan om ansvarsutkrävande i Syrien. Sverige stödjer FN:s bevisinsamlingsmekanism för Syrien IIIM som har till huvuduppgift att samla in, kartlägga och analysera bevisning avseende brott mot den internationella rätten som misstänks ha begåtts i samband med den väpnade konflikten i Syrien sedan 2011. Sverige har även stöttat inrättandet av FN:s utredningsgrupp för ansvarsutkrävande av Daeshs övergrepp i Irak (UNITAD) och dess viktiga arbete med att utreda brott som terroristorganisationen begått i Irak.

Regeringen ser det som mycket angeläget att ha en heltäckande lagstiftning mot terrorism. Regeringen har därför vidtagit ett flertal åtgärder för att skärpa den straffrättsliga terrorismlagstiftningen de senaste åren och vidtagit kraftfulla åtgärder för att säkerställa att misstänkta terrorister kan ställas inför rätta.

Regeringens arbete med att förebygga, motverka och lagföra handlingar kopplade till terrorism kommer att fortsätta med oförminskad styrka.

Stockholm den 21 mars 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-12)