Lång väntetid för säsongsarbetare

Svar på skriftlig fråga 2019/20:370 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Svar på fråga 2019/20:370 av Katarina Brännström (M)
Lång väntetid för säsongsarbetare

Katarina Brännström har frågat mig vad jag gör för att tillse att Migrationsverket har rimliga väntetider för tillstånd av utländsk arbetskraft, så att svenska företag kan få den kompetens de behöver i tid.

I regleringsbrevet för 2018 gav regeringen i uppdrag till Migrationsverket att ta fram en handlingsplan för hur handläggningen av arbetstillstånd kunde kortas betydligt. I regleringsbrevet för 2019 ställde regeringen upp ett mål för myndighetens arbete med arbetstillstånd, det vill säga att handläggningen ska påbörjas så snart som möjligt efter att ansökan har lämnats in och att ledtiderna ska vara så korta som möjligt. Uppdraget och målet har hittills haft god effekt.

Den genomsnittliga handläggningstiden för förstagångsansökningar om arbetstillstånd har under perioden 2016–2018 successivt minskat från 120 till 84 dagar. För 2019 fram till och med oktober har den minskat ytterligare, till 61 dagar. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende om arbetstillstånd för skogsarbetare hittills under 2019 ligger på samma nivå, och har legat runt 60 dagar de senaste åren.

Det är viktigt att regler, avtal och branschpraxis respekteras när man tar in utländsk arbetskraft. Kringgåenden av regelverket för arbetskraftsinvandring måste motverkas inom alla yrkesområden. Därför gör Migrationsverket noggrannare kontroller av arbetstillstånd i de branscher där det oftare förekommer missbruk och skenanställningar, bl.a. skogsbranschen. Det kan påverka handläggningstiden i ett sådant ärende.

Sammanfattningsvis fortsätter regeringen att följa denna fråga noggrant samtidigt som bedömningen är att utvecklingen går åt rätt håll. Som en ytterligare åtgärd innehåller Migrationsverkets nya instruktion från den 27 juni i år också ett förtydligande om att myndigheten ska verka för att handläggningstiderna för ansökningar om arbetstillstånd blir så korta som möjligt utifrån ärendets beskaffenhet.

Stockholm den 19 november 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-13)