Långa handläggningstider för det statliga samfällighetsregistret

Svar på skriftlig fråga 2018/19:502 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)Svar på fråga 2018/19:502 av Lars Beckman (M)
Långa handläggningstider för det statliga samfällighetsregistret

Lars Beckman har frågat mig varför det är så stora skillnader i handläggningstid mellan två myndigheter som utför likartad handläggning av registerärenden, och vad som görs för att minska Lantmäteriets handläggningstider i aktuella registerärenden till maximalt två veckor?

Jag vill börja med att understryka att alla förvaltningsmyndigheter ska arbeta för att handläggning av ärenden ska ske så enkelt, så snabbt och så kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten förbises. Detta innebär inte att alla ärenden har samma karaktär eller att alla förvaltningsmyndigheter kan ha likadana målsättningar för sina handläggningstider. I den svenska förvaltningsmodellen är det varje myndighets lednings ansvar att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt.

Lantmäteriets mål är en handlingstid på 20 dagar för handläggning av ärenden kopplade till samfällighetsföreningsregistret. Handläggningstiden överskrider idag målet, vilket bl.a. beror på att myndigheten nyligen ändrat sina rutiner för att anpassa verksamheten till den nya förvaltningslagen (2017:900) och till EU:s dataskyddsförordning GDPR. Parallellt med detta arbete har lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret inneburit att det kommit in fler inskrivningsärenden än tidigare. I mars 2018 bytte Lantmäteriet handläggningssystem för denna typ av ärenden. Myndigheten har sedan dess arbetat fram nya rutiner för att effektivisera handläggning och samtidigt göra handläggningen mer enhetlig för mottagaren. Vilken inverkan systemändringar har och hur effektivisering av arbetssätt påverkar handläggningstiderna följs upp. Under 2019 prioriterar myndigheten ärenden kopplade till just samfällighetsföreningsregistret i syfte att nå målet om 20 dagars handläggningstid.

Stockholm den 24 april 2019

Per Bolund

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-04)