Långa väntetider för vapenlicenser

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1571 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06246/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1571 av Boriana Åberg (M) Långa väntetider för vapenlicenser

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att väntetiderna för handläggning av vapenlicenser kortas ned från dagens nivåer.

Allmänheten ska givetvis få möjlighet till hjälp av den myndighet som hanterar ett ärende. Hjälp ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Vad gäller de långa handläggningstiderna i ärenden om vapenlicenser så har regeringen uppmärksammat problemet och Polismyndigheten fick i juli 2015 i uppdrag att utveckla sitt arbete med vapentillstånd.

Under våren inkom Polismyndigheten med en delredovisning av regeringsuppdraget där myndigheten presenterar ett antal åtgärder som har inletts och andra åtgärder som planeras för att effektivisera arbetet med vapenärenden och göra processen enhetlig i hela landet.

Polismyndigheten beskriver bland annat att de har rekryterat fler handläggare till rättsenheten i Region Syd samt att 1 500 av Region Syds äldsta vapenärenden har omfördelats till Regionerna Mitt, Stockholm och Väst. Polismyndigheten har även överfört alla införselärenden till Arlanda, vilket innebär en avlastning för Region Syd som tidigare hanterat en stor andel av dessa ärenden.

Jag välkomnar det arbete som Polismyndigheten vidtar med anledning av sitt uppdrag och ser fram emot myndighetens redovisning under nästa år.

Stockholm den 14 september 2016

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-09-08)