Länsstyrelsernas agerande i älgtilldelningsärenden

Svar på skriftlig fråga 2019/20:118 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)Svar på fråga 2019/20:118 av Sten Bergheden (M)
Länsstyrelsernas agerande i älgtilldelningsärenden

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att på något sätt se över länsstyrelsernas agerande generellt när det gäller hur de agerar i älgtilldelningsärenden och när det gäller sanktionspåföljden för markägare och jägare vid försenad inrapportering.

Enligt regeringens proposition 2009/10:239, vilken riksdagen har ställt sig bakom (2010/11:MJU6), är syftet med älgförvaltningen en ekosystembaserad lokal förvaltning. Länsstyrelsen i Västra Götaland beslut om att inte tilldela älgar har överklagats till allmän förvaltningsdomstol.

Jag ska som statsråd inte uttala mig om den rättsliga process som pågår i detta ärende.

Stockholm den 17 oktober 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-08)