Licensiering av SMR-reaktorer

Svar på skriftlig fråga 2019/20:883 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


M20

20

/00

193

/Ke

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:883 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Licensiering av SMR-reaktorer

Mattias Bäckström Johansson har frågat statsrådet Anders Ygeman vilken beredskap det finns i Sverige hos ansvariga myndigheter för att kunna licensiera SMR-reaktorer. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Enligt 5 § lagen om kärnteknisk verksamhet, krävs det tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet, t.ex. att uppföra och driva en kärnkraftsreaktor.
Det är regeringen som prövar en sådan ansökan efter att Strålsäkerhetsmyndigheten granskat underlaget, inhämtat de yttranden som behövs och med ett eget yttrande överlämnat handlingarna i ärendet till regeringen. Enligt 3d § förordningen 1983:14 om kärnteknisk verksamhet får Strålsäkerhetsmyndigheten meddela närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av en ansökan om tillstånd till kärnteknisk verksamhet. Vidare ska även en prövning enligt miljöbalken ske. Den rättsliga ordningen för att tillståndspröva nya kärnkraftreaktorer är dock oberoende av storleken på
en reaktor.

Små modulära reaktorer (SMR) är ett samlingsbegrepp för olika typer av mindre reaktorer som flera tillverkare nu håller på att utveckla. De är ännu
i ett tidigt stadium och endast några enstaka sådana tillståndsprövningar (licensieringar) har gjorts internationellt.

Strålsäkerhetsmyndigheten följer utvecklingen och om svensk industri skulle börja intressera sig för att investera i en sådan teknik, kommer myndigheten att utveckla sin kapacitet att kunna hantera en ansökan om att uppföra en SMR-reaktor såväl som det regelverk mot vilket en prövning skulle göras. Jag har dock inte fått några signaler om att så skulle vara fallet.

Stockholm den 13 februari 2020Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-04)