Lukasjenkos tillgång till 1 miljard dollar från IMF

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3639 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fi2021/ 03015 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3639 av Björn Söder (SD)
Lukasjenkos tillgång till 1 miljard dollar från IMF

Björn Söder har frågat statsrådet Ann Linde om statsrådet avser att officiellt uttala ett icke erkännande av Lukasjenko och hans regim och försöka påverka fler IMF-länder att göra detsamma, och om statsrådet avser att inom IMF vidta åtgärder för att stoppa tillgången till särskilda dragningsrätter (SDR) för Lukasjenko och hans regim. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Sverige erkänner stater, inte regeringar vilket har kommunicerats till IMF. Avseende Belarus har regeringen officiellt, bl.a. via rådsslutsatser i EU den 12 oktober 2020, meddelat att presidentvalet i augusti 2020 varken var fritt eller rättvist och att Aleksander Lukasjenko därför saknar demokratisk legitimitet. I övrigt bedriver regeringen en konsekvent politik för ett enigt och principfast EU-agerande gentemot Belarus.

IMF har sedan 1992 som praxis att inte genomföra transaktioner med länder vars regeringar inte erkänns av en majoritet av IMF:s medlemsländer. Beslut om att inte genomföra transaktioner kräver att medlemmar i IMF som sammanlagt har över 50 procent av kvotandelarna inte erkänner regeringen. En sådan åtgärd innebär att landet inte kan ta del av IMF:s låneresurser eller handla med SDR.

Utöver ovan kan de myndigheter som är ansvariga för att växla SDR i enskilda länder avstå från att växla med ett land om det bedöms bryta mot sanktioner gentemot landet. I Sverige är det Riksbanken som fattar självständiga beslut i denna fråga.

Stockholm den 22 september 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-09-13)