Marinens musikkår i Karlskrona

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1627 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 19 september

Svar på fråga

2007/08:1627 Marinens musikkår i Karlskrona

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Lars Wegendal har frågat mig vad jag avser att göra för att trygga verksamheten vid Marinens musikkår i Karlskrona.

Marinens musikkår är en av fyra musikkårer i landet som sorterar under Försvarsmusikcentrum. Försvarsmusikcentrum ansvarar inom Försvarsmakten för att tillgodose myndighetens behov av musik. Av det kompletterande budgetunderlaget som inkom till regeringen i maj 2008 framgår att Försvarsmakten avser att avveckla Marinens musikkår. I ett interpellationssvar om Marinens musikkår i juni 2008 redogjorde försvarsministern för att Försvarsmakten själv, i likhet med övriga myndigheter i statsförvaltningen, bestämmer om sin interna organisation. Försvarsmakten ska dock till regeringen redovisa måluppfyllelsen av den verksamhet som myndigheten ansvarar för.

Inom ramen för kulturpolitiken bidrar staten till en betydande del till finansieringen av länsmusiken och vissa orkestrar i landet. Flera av dessa har också historiska kopplingar till försvarsmusiken. En förutsättning för statens kulturstöd till musikverksamhet är att det finns en regional eller lokal huvudman. Det är Statens kulturråd som prövar och beslutar om stödens storlek. Inför dessa beslut för Kulturrådet dialog med berörda orkestrar, länsmusikorganisationer, kommuner och regioner om förutsättningarna för kulturstödet.

Eventuella möjligheter att inom kulturpolitiken stödja den verksamhet som Marinens musikkår bedriver kan dock prövas först när det finns en tydligare bild av vad konsekvenserna blir av förändringarna inom Försvarsmakten och dess Försvarsmusikcentrum.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-05 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-19 Svar anmält: 2008-09-22
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-05)