Medborgarskapets betydelse vid barnäktenskap i utlandet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:403 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/01028/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:403 av Mikael Eskilandersson (SD)
Medborgarskapets betydelse vid barnäktenskap i utlandet

Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag för avsikt att gå vidare med en lagstiftning som förhindrar att flickor gifts bort efter att deras föräldrar har ansökt om att flickorna befrias från sitt svenska medborgarskap.

Den som är eller önskar bli utländsk medborgare får på ansökan befrias från sitt svenska medborgarskap. Befrielse ska medges den som saknar hemvist i Sverige. Den som har hemvist i Sverige får vägras befrielse endast om det finns särskilda skäl. De begränsade möjligheterna att avslå en ansökan om befrielse från medborgarskap medför i vissa fall att vårdnadshavare kan försvåra svenska myndigheters arbete när ett barn förts utomlands för att t.ex. könsstympas eller tvingas in i äktenskap. Det är allvarligt att vårdnadshavare genom att barnet förlorar sitt svenska medborgarskap kan hindra att barnet ges möjlighet till svenskt konsulärt skydd och att återvända till Sverige. Regeringen följer därför denna fråga noga och utesluter inte att vid behov vidta nödvändiga åtgärder.

I punkt 42 i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, framgår att myndigheters möjligheter att ingripa vid misstanke om att personer förs ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas ska stärkas.

Stockholm den 21 mars 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-13)