Migränvård

Svar på skriftlig fråga 2019/20:219 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/04389/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:219 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Migränvård

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när jag avser att se till att det tas fram nationella riktlinjer för migränvården i Sverige och att det sker regelbunden uppföljning av denna vård.

Precis som frågeställaren skriver drabbar migrän många människor och förorsakar stort lidande. En bra och kunskapsbaserad vård har stor betydelse och kan bidra till en tryggare och friare vardag.

När det gäller kunskapsstyrningen är regionerna i färd med att bygga upp sin nya kunskapsstyrningsstruktur. Målsättningen är att se till att ny och relevant kunskap kommer alla patienter till del. Regeringen ser positivt på och stödjer regionerna i detta arbete, och Socialstyrelsen samverkar med den framväxande strukturen. För tillfället inventeras där vilka kunskapsluckor och behov som finns inom hälso- och sjukvården. Det pågår därmed redan en omfattande process med att identifiera områden där det saknas relevanta kunskapsstöd som bidrar till en regelbunden uppföljning och mer jämlik vård.

En nyckelfaktor är tillgången på kompetens. Regeringen har nyligen beslutat att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd för att stärka och samordna arbetet med kompetensförsörjning i hela landet.

I sammanhanget kan nämnas att Moderaterna i sin budgetmotion föreslår att anslaget till Socialstyrelsen, den myndighet som tar fram nationella riktlinjer, ska sänkas med 5 miljoner kronor 2020.

Det är sammanfattningsvis viktigt att arbetet med eventuellt nya nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag analyseras och tas fram av relevanta myndigheter i samverkan med huvudmännen och deras nya kunskapsstyrningsstruktur. Det ger bäst utväxling för Sveriges patienter.

Stockholm den 6 november 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-21)