Migrationsverkets handläggning av ärenden med apatiska barn

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1561 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2022/01645 Justitiedepartementet Integrations- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1561 av Maria Malmer Stenergard (M)
Migrationsverkets handläggning av ärenden med apatiska barn

Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att följa upp Migrationsverkets handläggning av ärenden med apatiska barn och hur den kan ha bidragit till att barn farit illa.

Utlänningslagen (2005:716) föreskriver att hänsynen till barnets hälsa, utveckling och barnets bästa i övrigt ska beaktas i fall som rör ett barn. Genom att barnkonventionen har getts ställning som svensk lag förtydligas att myndigheter och domstolar ska beakta de rättigheter som följer av konventionen när bedömningar ska göras i ärenden och mål som rör barn.

Enligt Migrationsverkets instruktion ska myndigheten analysera konsekvenserna för barn inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn. Det följer av socialtjänstlagen (2001:453) att Migrationsverkets personal är skyldig att genast anmäla misstanke till socialnämnden om att ett barn far illa.

Migrationsverket har bland annat genomfört kvalitetsuppföljningar i asylärenden som rör barn och tagit fram rättsligt stöd för konsekvenserna av inkorporeringen av barnkonventionen. Ett stort antal medarbetare har genomgått någon av Migrationsverkets utbildningar avseende barnrättskompetens. Migrationsverkets har också på regeringens uppdrag redovisat åtgärder och resultat av arbetet med att säkerställa barnets rättigheter enligt barnkonventionen.

Att Migrationsverket säkerställer barns rättigheter i arbetet är av yttersta vikt för regeringen. Jag följer arbetet noga men i nuläget har jag inte för avsikt att vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 18 maj 2022

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-10)