Minskat entreprenörskap

Svar på skriftlig fråga 2018/19:804 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/

02211/EIN

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:804 av Betty Malmberg (M)
Minskat entreprenörskap

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka graden av entreprenörskap i allmänhet och kvinnors entreprenörskap i synnerhet.

Betty Malmberg refererar till 2019 års Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ett forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. GEM-mätningen inkluderar både personer som är engagerade i en företagsstart och personer som har startat företag under de senaste 3,5 åren. Årets rapport indikerar att kvinnors entreprenörskap utifrån den definition som används i rapporten, som då även inkluderar avsikt att starta företag, har gått ned med två procentenheter eller 30 procent, från knappt sex procent till fyra procent mellan åren 2017 och 2018. Resultatet är viktig information för regeringen. Samtidigt påpekas i GEM-utredningen att resultatet bör tolkas med viss försiktighet då detta är baserat på få observationer. Aktuell statistik över nyföretagandet från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser pekar på en viss ökning av kvinnors företagande från 2017 till 2018, från 32,1 procent till 32,7 procent.

Nyföretagande och jämställda förutsättningar för företagandet är viktigt för Sveriges näringsliv och för att stärka den svenska konkurrenskraften. I Januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan S, MP, L och C, presenteras ett flertal förslag för en generell förbättring av villkoren för entreprenörskap och företagande. Utöver detta är också kvinnors företagande en strategiskt viktig tillväxtfråga för regeringen. En mångfald av företag och företagare stärker näringslivets konkurrenskraft, förnyelse och hållbarhet. Regeringen ser det som angeläget att stärka arbetet för jämställda förutsättningar för kvinnor och män att starta och driva företag. Exempelvis har regeringen tillfört extra resurser till Tillväxtverket för att fortsätta satsningen som syftar till att främja nyanlända kvinnors och utrikes födda kvinnors företagande. I uppdragets genomförande ska Tillväxtverket möjliggöra exempelvis mentorskaps- och nätverksinsatser, men även andra relaterade insatser som syftar till att främja företagande och affärsutveckling i målgruppen. Tillväxtverket ska samråda med Arbetsförmedlingen i syfte att ta tillvara synergier och befintlig erfarenhet och kunskap från det arbete som Arbetsförmedlingen genomför bland annat inom ramen för etablerings-uppdraget och det arbetsmarknadspolitiska programmet stöd till start av näringsverksamhet.

Stockholm den 26 juni 2019

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-19)