Möjliggörande av infrastrukturutbyggnad för tunga fordon

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1178 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1178 av Rickard Nordin (C)
Möjliggörande av infrastrukturutbyggnad för tunga fordon

Rickard Nordin har frågat mig om regeringen kommer att använda alla tillämpbara undantag för att få på plats så mycket laddinfrastruktur som möjligt för de tunga fordonen, så snabbt som möjligt.

Som Rickard Nordin skriver ger det nya elmarknadsdirektivet viss möjlighet till undantag från huvudregeln att nätföretag inte ska äga, utveckla, förvalta eller driva laddningspunkter för elfordon.

Energimarknadsinspektionen inkom förra året med förslag för genomförande av elmarknadsdirektivet. Förslagen har remitterats och bereds nu i Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en proposition under året, där ställningstaganden om ägande av laddinfrastruktur kommer att framgå.

Stockholm den 13 januari 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-04)