Möjligheter för MSB att inrikta signalspaning

Svar på skriftlig fråga 2018/19:532 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/01501/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:532 av Pål Jonson (M)
Möjligheter för MSB att inrikta signalspaning

Pål Jonson har frågat mig om regeringen är villig att verka för att MSB ska beredas möjligheten att inrikta signalspaning.

Förutsättningarna för att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet och signalspaning är författningsreglerade. Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och för kartläggning av yttre hot mot landet. Verksamheten får endast avse utländska förhållanden. Signalspaning är en metod för inhämtning som används i verksamheten. Försvarets radioanstalt bedriver signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet efter inriktning av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten samt rapporterar underrättelser med inhämtade uppgifter till berörda myndigheter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har angett att även den bör ges möjlighet att inrikta signalspaning med hänsyn till vissa behov. Regeringen ser i dag inte skäl att ta initiativ till att kretsen av de myndigheter som får inrikta signalspaning även ska omfatta MSB.

Stockholm den 24 april 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-12)