Moms på vårdpersonal

Svar på skriftlig fråga 2018/19:394 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)Svar på fråga 2018/19:394 av Kjell Jansson (M) Moms på vårdpersonal

Kjell Jansson har frågat finansministern vilka åtgärder hon och regeringen avser att vidta för att säkra god och tillgänglig hälso- och sjukvård i hela landet givet de nya skattepålagor som nu drabbar uthyrning av vårdpersonal.

Frågan har överlämnats till mig.

Högsta förvaltningsdomstolen har tolkat mervärdesskattelagens regler om undantag från skatteplikt för sjukvård mot bakgrund av EU-rätten. Skatte-verkets ställningstagande är en följd av domen.

Kommuner och landsting kompenseras för kostnader för mervärdesskatt i ett särskilt ersättningssystem. Statlig kompensation utgår med faktisk kostnad för hälso- och sjukvård som landstingen driver i egen regi. När landstinget ersätter privata utförare i samma verksamhet får landstinget en schablonersättning för den merkostnad som uppkommer som en följd av att den privata utföraren saknar avdragsrätt för mervärdesskatt. Utredningen SOU 2015:93 Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt ansåg att nivån på denna ersättning är högt beräknad. Schablonersättningen avser verksamheterna utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. För enskilda verksamheter och utförare kan kostnaden vara högre eller lägre.


Det finns alltså ett system som motverkar de konsekvenser som uppstår hos vårdgivare som en följd av Skatteverkets ställningstagande. Jag har därför inte nu för avsikt att föreslå några åtgärder, men regeringen följer utvecklingen i denna fråga.

Stockholm den 20 mars 2019

Ardalan Shekarabi

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-13)