Nationell folkräkning

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1526 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)

Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/01471 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1526 av Josef Fransson (SD)
Nationell folkräkning

Josef Fransson har frågat mig när det kan förväntas att regeringen inleder arbetet med genomförandet av en folkräkning.

Ramen för Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik och folk- och bostadsräkning i Sverige är sedan länge registerbaserad och bygger på uppgifter från huvudsakligen Skatteverkets folkbokföringsdatabas. Förändringen som gjordes i slutet av 1990-talet innebar att ett blankettbaserat system övergavs till förmån för ett mer effektivt och mindre kostsamt registerbaserat system. Det registerbaserade systemet blev även enklare för befolkningen och gav möjlighet till en bättre och mer uppdaterad statistik.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att förbättra folkbokföringen, bland annat ökat Skatteverkets anslag och gett myndigheten fler verktyg för att upptäcka, utreda och åtgärda fel. I april i år överlämnade regeringen en proposition till riksdagen som innehåller förslag som syftar till att stärka kvaliteten i folkbokföringen, bland annat genom att identitetskontrollen vid folkbokföring efter inflyttning stärks.

Uppgifterna i folkbokföringen och befolkningsstatistiken ska vara korrekta och överensstämma med verkligheten. Hur riksdagens nyligen avgivna tillkännagivande om att genomföra en nationell folkräkning ska omhändertas behöver analyseras närmare och beredas i Regeringskansliet.

Stockholm den 11 maj 2022

Ida Karkiainen

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-04-28)