Naturvårdsverkets allvarliga misstag

Svar på skriftlig fråga 2019/20:498 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2019/

02100/Nm

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:498 av Sten Bergheden (M)
Naturvårdsverkets allvarliga misstag

Sten Bergheden har frågat mig om jag och regeringen har fortsatt förtroende för Naturvårdsverket och generaldirektör Björn Risinger.

Frågan har sin bakgrund i att Naturvårdsverket anlitat en konsult för ett arbete som innebar att konsulten fick tillgång till uppgifter i rovdjursregistret Rovbase och samtidigt hade ett förtroendeuppdrag i Svenska Rovdjursföreningen.

Jag har nyligen svarat på frågor om samma konsultuppdrag, nämligen fråga 2019/20:166 av Kristina Yngwe (C) Dataintrång på Naturvårdsverket och fråga 2019/20:167 av Helena Lindahl (C) Jägarnas trygghet.

Naturvårdsverket har ett pågående utvecklingsarbete kring hur myndigheten informationstekniskt kan förbättra regleringen av personuppgifter och kontinuerligt förbättra begränsningen av databehörighet vid genomförande av olika uppdrag. Naturvårdsverket arbetar också med att säkra sina rutiner vid anlitande av uppdragstagare för att bland annat bättre kunna fånga upp omständigheter som kan uppfattas som förtroendeskadliga.

Regeringen har förtroende för att Naturvårdsverket vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att sekretess och skydd av personuppgifter stärks ytterligare.


Svaret på Sten Berghedens fråga är ja. Jag och regeringen har fortsatt förtroende för Naturvårdsverket och generaldirektör Björn Risinger.

Stockholm den 5 december 2019

Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-26)