Nedgrävning av luftledningar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2053 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:2053 av Sten Bergheden (M)
Nedgrävning av luftledningar

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta några nya initiativ för att elbolagen ska gräva ned fler elledningar och därmed kunna frigöra mer mark för mat- och skogsproduktion.

När en ny elledning ska byggas måste flera olika aspekter vägas in. Ledningen ska vara driftsäker, inte orsaka för stor miljöpåverkan och den får inte bli dyrare än vad som är försvarbart. Det sistnämnda är särskilt viktigt eftersom det rör sig om en monopolverksamhet och elnätskunderna är de som får betala för nya ledningar. För större ledningar måste elnätsföretaget visa i sin ansökan om nätkoncession för linje att det tekniska utförande som elnätsföretaget valt är det bästa om nätkoncessionen ska beviljas av Energimarknadsinspektionen. För mindre ledningar, som idag ofta grävs ned av just de skäl Sten Bergheden nämner, är kommun och länsstyrelse som ska bedöma lämpligheten inom ramen för deras tillsyn.

Min bedömning är att Energimarknadsinspektionen, liksom kommuner och länsstyrelser, har kompetens att avgöra om elnätsföretagens val av teknik är de bästa i de enskilda fallen.

Stockholm den 10 september 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-26)