Nedläggning av svensk kärnkraft

Svar på skriftlig fråga 2014/15:483 besvarad av Stefan Löfven (S), statsminister

Stefan Löfven (S), statsminister

Dnr M2015/2049/Ee

Miljö- och energidepartementet

Energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:483 av Jan R Andersson (M) Nedläggning av svensk kärnkraft

Jan R Andersson har frågat statsministern om statsministerns uttalande om att det inte finns någon tillstymmelse till politisk styrning motsägs av regeringen i vårändringsbudgetens uttryckta ambition att fördyra kärn-kraftsproduktion i syfte till att bidra till en omställning av energi-systemet. Frågan har överlämnats till mig att besvara.

Jag vill börja med att påpeka att de flesta bedömare räknat med att
två–tre kärnkraftreaktorer kommer att stängas innan 2025. Beslutet

kom därför inte som en överraskning. Redan innan regeringen kom

till makten bedömde vi att denna situation skulle uppstå. Regerings-partierna var tidigt ute med att flagga för en parlamentarisk Energi-kommission som ska lämna underlag till en bred politisk överens-kommelse om den långsiktiga energipolitiken. Regeringens ingång i dessa samtal är att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi.

Beslutet om tidigareläggning av stängning av Ringhals 1 och Ringhals 2 har tagits självständigt av Vattenfall AB. Regeringen har inte utövat någon ägarstyrning i denna fråga. Syftet med höjningen av effektskatten är inte såsom frågeställaren anför att öka de fasta kostnaderna för kärn-kraften. Höjningen av effektskatten görs dels för att beakta förändringar i allmänna prisutvecklingen och realvärdesäkra skatteintäkterna, dels för att skapa ytterligare finansiellt utrymme.

De främsta anledningarna till att kärnkraftverken läggs ned är att de nått sin tekniska livslängd, att elpriset mer än halverats på några år och att prognoserna inte visar på någon större förändring. Att anläggningar tas

ur drift på grund av lönsamhetsproblem är något som sker på många håll i världen.

Stockholm den 13 maj 2015

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-04-29)