Norrbottens bristande tillgång till mobiltelefoni

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:2702 av Linda Modig (C)

Norrbottens bristande tillgång till mobiltelefoni

Linda Modig har frågat mig om jag anser att den nuvarande ordningen för mobiltelefoni är tillfredsställande och att de befintliga möjligheterna för Post- och telestyrelsen (PTS) att bevilja bidrag som kan förbättra mottagningen är ändamålsenligt utformade.

Regeringens mål är att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023. Målet följs kontinuerligt upp och PTS har i uppdrag att kartlägga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. Enligt kartläggningen hade 2020 totalt ca 92,6 procent av alla geografiska områden i Sverige tillgång till mobila tjänster som uppfyller målet. Men det finns områden där tillgången skulle kunna bli bättre. Enligt kartläggningen var tillgången till mobila tjänster i Norrbotten 2,3 procent högre i oktober 2020 jämfört med oktober 2019.

PTS är ansvarig myndighet för att genomföra förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. Myndigheten ska i enlighet med denna förordning se till att privatpersoner och företag som saknar tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet får stöd för åtgärder som ger sådan tillgång.

Under 2021 har ca 71 miljoner kronor avsatts för åtgärder samt samordningsinsatser för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer. Detta inbegriper stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer i områden där utbyggnad inte genomförs på marknadsmässig grund.

Stockholm den 5 maj 2021


Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-28)