Nya elmätare

Svar på skriftlig fråga 2019/20:112 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/02614/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:112 av Lars Hjälmered (M)
Nya elmätare

Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att Sverige i det kommande bytet av elmätare ska använda teknik som är i absolut framkant och som möjliggör nyttjande av digitalisering såsom effekthantering vid laddning av elfordon.

Syftet med reformen att införa nya funktionskrav på elmätarna är bland annat att stärka kundernas ställning på elmarknaden och samtidigt utveckla möjligheterna till en stabil och effektiv drift av elnäten. Funktionskraven på elmätare möjliggör också en utvecklad marknad för energitjänster. Funktionskraven på elmätare är därför en viktig del i regeringens fortsatta arbete med att utveckla elmarknaden.

Regeringen beslutade i juni 2018 att införa sju nya funktionskrav på elmätarna, bland annat att mätarna ska klara av timmätning och att de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. Det är dock frågan om en omfattande reform där över fem miljoner elmätare ska uppfylla de nya kraven. De nya elmätarna med de nya funktionskraven ska därför senast vara på plats den 1 januari 2025.

Regeringen beslutade även i juni 2018 att Energimarknadsinspektionen (Ei) ska få meddela föreskrifter om detaljutformningen av funktionskraven. Detta arbete pågår för närvarande hos Ei och Ei har bland annat tagit fram förslag till föreskrifter som Ei har remitterat till externa aktörer. I detta arbete ingår att Ei utifrån bland annat remissvaren får göra avvägningar av de nyttor och kostnader som de olika nya detaljkraven på elmätarna innebär för elnätsföretagen och kunderna.

Stockholm den 15 oktober 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-07)