Nya samhällsekonomiska kalkyler och infrastrukturpropositionen

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1649 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

Statsrådet Åsa Torstensson

den 24 september

Svar på fråga

2007/08:1649 Nya samhällsekonomiska kalkyler och infrastrukturpropositionen

Statsrådet Åsa Torstensson

Anders Ygeman har frågat mig på vilket sätt jag avser att säkerställa att de nya samhällsekonomiska kalkylerna kommer att ligga till grund för regeringens kommande infrastrukturproposition.

Regeringen har för avsikt att inom kort lägga fram en infrastrukturproposition till riksdagen. Regeringen beslutade den 21 december 2006 om ett uppdrag till flera myndigheter att utarbeta underlag inför propositionen. När det gäller investeringar i vägar och järnvägar ingick i uppdraget att för fem olika ekonomiska nivåer redovisa vilken samhällsekonomisk effektivitet och vilken uppfyllelse av de transportpolitiska målen som kan uppnås. Uppdraget redovisades den 27 juni 2007 för regeringen och har därefter remissbehandlats.

Regeringen gav den 17 januari 2008 Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket i uppdrag att gemensamt förbereda modeller och metoder för de samhällsekonomiska bedömningar som krävs i den fortsatta infrastrukturplaneringen.

När infrastrukturpropositionen är framlagd så är nästa steg för regeringen i planeringsprocessen att besluta om uppdrag till myndigheter och län att utarbeta åtgärdsplaner för perioden 2010–2021. Regeringen kommer i det uppdraget att närmare ange vilka kriterier som ska gälla för prioritering av investeringar. Samhällsekonomisk lönsamhet kommer att vara ett av dessa kriterier, vilket innebär att samhällsekonomiska kalkyler ska upprättas för de investeringar som kan bli aktuella.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-15)