Offentliganställdas anställningstrygghet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:771 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


Fi2019/

02365/ESA

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:771 av Jan Ericson (M)
Offentliganställdas anställningstrygghet

Jan Ericson har frågat arbetsmarknadsministern om hon avser att återkomma med förslag till ny lagstiftning i lagen om offentlig anställning (LOA) i enlighet med Regeringskansliets uppenbarligen nya praxis rörande entledigande av generaldirektörer. Som bakgrund refererar han till utdrag ur betänkandet 2018/19:KU20.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen beslutade den 27 april 2018 att från och med den 1 maj 2018 anställa Ann-Marie Begler som generaldirektör i Regeringskansliet. Det var inte något beslut om förflyttning enligt 33 § LOA och några överväganden om synnerliga skäl enligt 36 § samma lag aktualiserades alltså inte. Regeringen har inte etablerat någon ny praxis rörande entledigande av generaldirektörer.

Det är konstitutionsutskottets uppgift att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning och utskottet har i det ovan angivna betänkandet redovisat resultatet av den genomförda granskningen. Vad gäller de slutsatser konstitutionsutskottet redovisat kommer regeringen att ta till sig av dessa.

Stockholm den 25 juni 2019

Ardalan Shekarabi

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-13)