Offentliganställdas anställningstrygghet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:799 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


Fi2019/

02448/ESA

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:799 av Lars Beckman (M)
Offentliganställdas anställningstrygghet

Lars Beckman har frågat arbetsmarknadsministern om hon anser att statsrådet Strandhälls svar i en interpellationsdebatt i riksdagen är överensstämmande med gällande lagstiftning för offentliganställdas rättsställning och om så är fallet, om ministern avser att ta initiativ till några förändringar av lagstiftningen gällande offentliganställdas rättsställning. Lars Beckman hänvisar till utdrag ur betänkandet 2018/19:KU20.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen beslutade den 27 april 2018 att från och med den 1 maj 2018 anställa Ann-Marie Begler som generaldirektör i Regeringskansliet. Det var inte något beslut om förflyttning enligt 33 § lagen om offentlig anställning och några överväganden om synnerliga skäl enligt 36 § samma lag aktualiserades alltså inte.

Det är konstitutionsutskottets uppgift att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning och utskottet har i det ovan angivna betänkandet redovisat resultatet av den genomförda granskningen. Vad gäller de slutsatser konstitutionsutskottet redovisat kommer regeringen att ta till sig av dessa.

Stockholm den 25 juni 2019

Ardalan Shekarabi

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-18)