Ökad konkurrenskraft för åkerinäringen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:915 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)Svar på fråga 2019/20:891 av Sten Bergheden (M)
Konkurrenskraftsutredningen för Sveriges åkerier och svar på fråga 2019/20:915 av Åsa Coenraads (M)

Ökad konkurrenskraft för åkerinäringen

Sten Bergheden har frågat mig när jag kommer att tillsätta konkurrenskraftsutredningen för Sveriges åkerier och därmed uppfylla riksdagens tillkännagivande. Åsa Coenraads har frågat näringsministern när ministern avser att återkomma till riksdagen med ett förslag om stärkt konkurrenskraft för svensk åkerinäring. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på båda dessa frågor. Jag svarar på frågorna gemensamt.

Regeringen har genomfört en rad åtgärder som stärker konkurrenskraften för svensk åkerinäring, inte minst genom insatser för att motverka fusk och oschysst konkurrens inom transportsektorn. Ordning och reda på vägar och schyssta villkor är högt prioriterat av regeringen och en mängd åtgärder har införts så som klampning, höjda sanktionsavgifter, skärpt beställaransvar och öronmärkta resurser för utbildning av poliser och bilinspektörer i cabotagekontroller. Den 22 augusti 2019 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att flera ska följa reglerna på området (dir. 2019:51). I uppdraget ingår också att utredaren ska analysera i vilka fall det är lämpligt att genomföra sanktionsväxlingar på området utöver de som redan är genomförda och ta fram förslag till hur detta i så fall kan ske. Det övergripande syftet med översynen är att skapa en ordning för att genom effektivare kontroller och sanktionssystem främja brottsbekämpningen och trafiksäkerheten samt åstadkomma en god social situation för förarna och en sund konkurrens inom yrkestrafiken.

Regeringen kommer inom kort att i den årliga skrivelsen till riksdagen mer i detalj redovisa vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens tillkännagivande.

Stockholm den 12 februari 2020

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-07)