Ökad produktion och användning av vätgas

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1737 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/

01908/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1737 av Sten Bergheden (M) Ökad produktion och användning av vätgas

Sten Bergheden har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att öka produktionen och användningen av vätgas i Sverige.

Vätgas är en av många energibärare med potential att bidra till minskade växthusgasutsläpp. Inom EU växer intresset för vätgas, inte minst i länder med väl utvecklad naturgasinfrastruktur och EU-kommissionen har nyss lagt fram en vätgasstrategi för hela unionen. Den strategin syftar till att koordinera medlemsstaternas och industrins åtgärder inom vätgas för alla sektorer. I Sverige har både industrins intresse och statens satsningar fokuserat på vätgastillämpningar där billigare fossilfria alternativ inte fungerar.

Regeringen stödjer redan vätgasutvecklingen både genom forskning och industriellt orienterade program som Industriklivet. Statens energimyndighet har hittills finansierat vätgasprojekt med över en halv miljard kronor. Ett exempel är projektet Hybrit som kan ge svensk industri en internationell tätposition med en helt utsläppsfri stålproduktion. Ett annat exempel på statliga insatser är Klimatpremien som kan finansiera till exempel bränslecellsfordon.
Regeringen och berörda myndigheter bedriver ett brett och ambitiöst arbete för energiomställningen och ytterligare åtgärder har aviserats, exempelvis när det gäller elektrifiering. Vi ska nå våra klimatmål och dra nytta av de nya möjligheterna för industrin. Jag är övertygad om att vätgasteknik också i fortsättningen kommer vara en av många tekniker som fortsätter utvecklas.

Stockholm den 20 juli 2020


Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-03)