Ökade arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker

Svar på skriftlig fråga 2018/19:929 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2018/19:929 av Saila Quicklund (M)
Ökade arbetsplatsolyckor bland elektriker

Saila Quicklund har frågat mig vad jag menar med att orsaken till det ökade antalet arbetsplatsolyckor bland elektriker är en machokultur, samt vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra arbetsmiljön för elektrikerna.

Förra året dog flera personer inom energibranschen av sitt arbete och många skadades. Så sent som för några veckor sen var det ytterligare en person som dog på sin arbetsplats. Det är djupt tragiskt, och vi kan aldrig acceptera att människor dör på sina arbeten. Att förhindra dödsolyckor i arbetslivet är en prioriterad fråga för regeringen.

Utgångspunkten för regeringens arbetsmiljöpolitik är att ingen ska behöva skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Regeringens arbetsmiljöstrategi tar avstamp i konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden där nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor är ett av områdena. Sedan regeringen tillträdde förra mandatperioden har det varit en viktig prioritering att höja ambitionsnivån för arbetsmiljöpolitiken.

Regeringen uppdrog i juni i år åt Arbetsmiljöverket att göra en analys av de omständigheter som föregick de dödsolyckor i arbetslivet som skedde under år 2018 och första halvåret år 2019 samt dra slutsatser och överväga lämpliga åtgärder som kan bidra till det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I analysarbetet ska särskilt fokus läggas på de mest olycksdrabbade branscherna. Arbetsmiljöverket ska, där det bedöms lämpligt, samverka med Myndigheten för arbetsmiljökunskap och andra relevanta myndigheter, arbetsmarknadens parter och andra aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i samband med årsredovisningen för 2019.

Elsäkerhetsverket har de senaste åren uppmärksammat en sned könsfördelning och en bristande mångfald inom elbranschen. Elbranschen är en mansdominerad bransch. Endast 238 av 44 658 auktoriserade elinstallatörer (0,5 procent) är kvinnor. Elsäkerhetsverkets undersökningar visar att nästan 3 av 4 elolyckor i arbetslivet beror på felaktigt beteende i arbetet och att rutiner inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har fortsatt ett viktigt arbete med att förbättra ledarskapet gällande elsäkerhetsarbete och rutiner. En ökad mångfald i branschen kan påverka rådande kultur och leda till ett ökat säkerhetstänkande.

Men det finns givetvis också en rad andra orsaker till arbetsolyckor inom energibranschen. Svenska elektrikerförbundet och SEKO har t.ex. pekat på andra tänkbara orsaker till arbetsplatsolyckorna, t.ex. organisering av drift- och underhållsarbete av elnät. Dessa synpunkter är också viktiga att ta med sig i det fortsatta arbetet.

I februari tog jag tillsammans med fem av mina kollegor ett gemensamt initiativ för att tydligt markera mot dödsfall i arbetet. Men detta är ett arbete som behöver bedrivas gemensamt. Därför har jag bjudit in branschens aktörer och berörda myndigheter till ett samtal den 19 september där vi gemensamt kan gå igenom hur arbetet framåt bör se ut.

Avslutningsvis vill jag nämna att jag vet att Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket har ett nära samarbete kring frågorna och har en fortsatt dialog om hur samarbetet kan utvecklas. Jag vet även att Elsäkerhetsverket inom kort kommer att ha ett möte med arbetsmarknadens parter samt berörda myndigheter vad gäller översyn av Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid arbete.

Stockholm den 11 september 2019

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-28)