Ökade befogenheter för tullen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:169 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/00407

/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:169 av Boriana Åberg (M)
Ökade befogenheter för tullen

Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att initiera en lagändring som ger tullen ökade befogenheter att leta efter stöldgods eller att stoppa det innan Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen lämnar slutrapport i det uppdrag som regeringen gav dessa myndigheter i februari 2018.

Regeringen är fast besluten att slå tillbaka mot stöldligorna. Människor och företag drabbas hårt och det kan vi inte tolerera. Sverige behöver bli ett mindre attraktivt mål för internationella brottsnätverk så att mängden organiserade tillgreppsbrott som begås i landet minskas. Regeringen gjorde i budgetpropositionen för 2018 den största satsningen på Polismyndigheten under 2000-talet. Arbetet vid gränserna är också en viktig väg mot en minskad organiserad brottslighet och 2018 fick Tullverket det största resurstillskottet på tio år.

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen arbetar aktivt inom sina respektive verksamheter för att uppnå detta. Polismyndigheten har t. ex. mellan åren 2013–2018 haft ett flertal projekt och insatser för att förebygga och bekämpa organiserad tillgreppsbrottslighet som begås av internationella brottsnätverk. Insatserna har genomförts både regionalt, nationellt som på EU-nivå.

Myndigheterna har också fått ett uppdrag av regeringen som syftar till att ytterligare förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Resultatet av uppdraget kan bidra till underlag i frågan om hur brottsligheten kan bekämpas. Utökade befogenheter för Tullverket för att förhindra att stöldgods förs ur landet kräver som Boriana Åberg påpekar ny lagstiftning. Regeringen kommer när uppdraget har slutredovisats 2020 att analysera frågan noga för att då överväga eventuella lagstiftningsåtgärder.

Stockholm den 13 februari 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-06)