Omlokalisering av statliga myndigheter

Svar på skriftlig fråga 2021/22:436 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)

Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2021/03816 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:436 av Kristoffer Lindberg (S)
Omlokalisering av statliga myndigheter

Kristoffer Lindberg har frågat mig om jag givet det som han anför och det arbete som pågår i Gävleborgs län, tänker verka för att möjliggöra omlokalisering av statlig myndighet, och därigenom statliga arbetstillfällen, till Gävleborgs län?

Regeringen anser att en fortsatt utveckling av den statliga närvaron och servicen i hela landet är viktig för att upprätthålla legitimitet och förtroende för statsförvaltningen. Det bidrar även till jobb, en hållbar tillväxt och utveckling i hela landet.

För att åstadkomma en mer jämn fördelning över landet av statliga arbetstillfällen behöver den statliga närvaron stärkas utanför de största städerna. En utgångspunkt är därför att inga nya myndigheter ska lokaliseras till Stockholm under mandatperioden.

Regeringen har varit tydlig med att den under mandatperioden avser att fortsätta arbetet med statlig närvaro i hela landet. Vad det kan komma att innebära i termer av konkreta ytterligare åtgärder för just Gävleborgs län kan jag dock inte lämna några besked om i nuläget. Som civilminister med ett övergripande ansvar för den samlade offentliga förvaltningen vill jag däremot framhålla att det är glädjande att ta del av ett sådant ambitiöst förslag som involverat företrädare för samtliga förvaltningsnivåer.

Jag är övertygad om att samarbete mellan stat, kommun och region är en framgångsfaktor i det viktiga arbetet med att stärka den statliga närvaron i hela landet.

Stockholm den 8 december 2021

Ida Karkiainen

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-01)