Omstart av Sverige

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1627 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:1627 av Lotta Olsson (M)
Omstart av Sverige

Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder för att garantera en stabil el- och energiförsörjning jag och regeringen vidtar för att på bästa sätt skapa en stark omstart av Sverige.

En robust el- och energiförsörjning är en grundläggande förutsättning för ett modernt och väl fungerande samhälle.

Sverige har god tillgång till el. Sverige exporterade totalt 26 TWh el under 2019, den högsta nivån någonsin. Den pågående pandemins påverkan på elsektorn är och har varit måttlig. Statens energimyndighet bedömer sammantaget att tillgängligheten på drivmedel, gas och fjärrvärme är fortsatt god i Sverige.

Importbehovet av el till Sveriges södra delar har ökat under de timmar då elförbrukningen är som högst. Affärsverket svenska kraftnäts bedömer samtidigt att den kommande vintern är risken för effektbrist låg i södra Sverige och även vintrarna därefter. Jag avser även att följa utvecklingen noga.

Mot denna bakgrund ser jag positivt på Svenska kraftnäts stora nätförstärkningsprojekt. Regeringen tog också redan 2016 initiativ till att förlänga den så kallade effektreserven till 2025. Effektreserven ska finnas tillgänglig under vinterhalvåret för att säkerställa att det alltid finns eleffekt när behovet är som störst.

Stockholm den 3 juli 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-18)