Organisationskraven för miljöorganisationers talerätt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:508 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2019/

00886/Me

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:508 av Runar Filper (SD)
Organisationskraven för miljöorganisationers talerätt


Runar Filper har frågat mig om jag tänker se över och utreda konsekvenserna av lagstiftningen om miljöorganisationers talerätt enligt miljöbalken och återkomma med förslag om hur organisationskraven, lagstift-
ning och tillämpning kan förbättras.

Sverige är sedan 2005 part till konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning
i miljöfrågor, den s.k. Århuskonventionen. Konventionen är också en del
av EU:s rättsordning.

Syftet med konventionen är att ge var och en möjlighet att bidra till att skydda nuvarande och framtida generationers rätt att leva i en god och hälsosam miljö. Konventionen innehåller bl.a. bestämmelser som ger den berörda allmänheten tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Sverige är skyldig att följa konventionen.

Myndigheter och domstolar avgör i varje enskilt fall om ett överklagande
ska tas upp till prövning. Den praxis som utbildats i svenska domstolar när det gäller de krav som uppställs på miljöorganisationer är en följd av EU-domstolens praxis och syftar till att garantera miljöorganisationer rätt till överprövning i enlighet med Århuskonventionen. Regeringen avser inte nu se över lagstiftningen om miljöorganisationers klagorätt.

Stockholm den 17 april 2019


Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-04)