Övergrepp i Bangladesh

Svar på skriftlig fråga 2019/20:79 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)


Utrikesdepartementet

Statsrådet Eriksson

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:79 av Anders Österberg (S)
Övergrepp i Bangladesh

Anders Österberg har frågat mig hur Sveriges utvecklingssamarbete kan bidra till att stoppa det utbredda våldet mot kvinnor och barn i Bangladesh.

Situationen för kvinnor och barn i Bangladesh är oroande, även om kvinnors ställning gradvis har stärkts. Omfattande könsbaserat våld förekommer i Bangladesh, delvis relaterat till de många barnäktenskapen, och utgör ett allvarligt hot mot kvinnors och flickors säkerhet. Kvinnor och tonårsflickor i flyktinglägren i Coxs Bazar tillhör de allra mest utsatta. De offentliga institutionerna är svaga och respekten för de mänskliga rättigheterna är bristfällig.

Kvinnor och barns situation står i fokus för det svenska utvecklingssamarbetet med Bangladesh. Det syftar bland annat till att stärka kapaciteten hos offentliga institutioner och det civila samhället att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och flickor, inklusive barnäktenskap, samt att arbeta för ökat ansvarsutkrävande.

Under perioden 2017-2022 ger Sverige bilateralt stöd med 25 mkr till organisationen Bangladesh Mohila Parsihad i dess arbete för att motverka all form av könsdiskriminering och våld mot kvinnor; med 49 mkr till organisationen Manusher Jonno Foundation för att förebygga och motverka könsrelaterat våld inklusive barnäktenskap och våld i hemmet; med 10 mkr till människorättsorganisationen Ain o Salish Kendra (ASK) för att bl.a. barn i ökad utsträckning kan åtnjuta sina rättigheter; samt med 49,5 mkr till organisationen Reproductive Health Services, Training and Education Programme (RHSTEP) för att förbättra kvinnors samt unga flickor och pojkars tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sverige bidrar också genom Plan International till en lokal myndighet i Kurigram med 38 mkr för att få slut på barnäktenskap genom kunskapshöjande insatser och kapacitetsstöd till såväl kvinnor och flickor som män och pojkar. År 2018 anslog Sverige 300 mkr under tre år till flyktinglägren i Coxs Bazar, med särskilt fokus på kvinnor och barn.

Sverige verkar också inom FN. I maj 2018 rekommenderade Sverige bland annat Bangladesh att vidta åtgärder mot barn- och tvångsäktenskap genom en omformulering av lagen. Dessutom lämnar Sverige ett stöd till UNFPA för att bygga upp barnmorskeyrket från grunden och stärka dialogen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Därtill går svenskt stöd via UNDP bland annat till den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter.

Sverige har lyft frågorna i samtal på regeringsnivå. Ambassaden i Dhaka arbetar aktivt för att främja mänskliga rättigheter i Bangladesh. Sverige för en löpande dialog med regeringsföreträdare och civilsamhällesrepresentanter på plats i landet. Även EU tar regelbundet upp frågorna.

Behoven är stora och vi ser kontinuerligt över möjligheter att förstärka arbetet mot könsbaserat våld i Bangladesh.

Stockholm den 11 oktober 2019

Peter Eriksson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-01)