Översyn av regeringsformens bestämmelse om kungens immunitet

Svar på skriftlig fråga 2011/12:210 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 12 december

Svar på fråga

2011/12:210 Översyn av regeringsformens bestämmelse om kungens immunitet

Justitieminister Beatrice Ask

Lena Olsson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att en utredning tillsätts för att se över bestämmelsen i 5 kap. 8 § i regeringsformen med direktiv att föreslå ett upphävande av åtalsförbudet eller i vart fall en inskränkning av regelns tillämpningsområde.

Frågan om immunitet för statschefen har nyligen övervägts inom ramen för Grundlagsutredningens översyn av regeringsformen. Utredningen var parlamentariskt sammansatt. Arbetet resulterade i en ny bestämmelse i regeringsformen som trädde i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelsen innebär att reglerna om förbud mot landsförvisning och om immunitet för statschefen inte hindrar att Sverige uppfyller sina åtaganden i förhållande till Internationella brottmålsdomstolen i Haag eller andra mellanfolkliga domstolar (prop. 2009/10:80, bet. 2009/10:KU19 och 2010/11:KU4). Mer vittgående begränsningar föreslogs inte. Jag är inte beredd att nu ta initiativ till en utredning för att på nytt överväga frågan om immunitet för statschefen.

Händelser

Inlämnad: 2011-12-05 Anmäld: 2011-12-06 Besvarad: 2011-12-12 Svar anmält: 2011-12-12
Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-12-05)