Översynskonferensen för NPT

Svar på skriftlig fråga 2018/19:397 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:397 av Hans Wallmark (M)
Översynskonferensen för NPT

Hans Wallmark har frågat mig om regeringen har för avsikt att hos riksdagen förankra en hållning och strategi inför översynskonferensen för NPT som kommer att hållas 2020.

Icke-spridningsfördraget NPT är det centrala multilaterala ramverket – hörnstenen - för global nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Mot bakgrund av rådande omvärldsläge blir nästa års översynskonferens av mycket stor betydelse. Som Hans Wallmark påpekar har Sverige starka skäl att engagera sig i denna process.

Vår säkerhet främjas av färre kärnvapenländer och färre kärnvapen. Regeringen har valt att göra nedrustning och icke-spridning av kärnvapen till en tydlig politisk prioritering mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget och insikten om de fasansfulla humanitära konsekvenser som all användning av kärnvapen skulle ha. Regeringen arbetar därför brett med såväl diplomatiska och politiska kontakter samt teknisk expertis för att stärka global nedrustning och icke-spridning.

I fokus för detta arbete står NPT. Sverige har under lång tid engagerat sig för att stärka dess genomförande. Det är inom ramen för fördraget som kärnvapenstaterna har gjort tydliga åtaganden om nedrustning vilka kräver uppföljning och genomförande. Utmaningarna inför 2020 är dock betydande.

Därför tar nu regeringen ett initiativ i syfte att mobilisera internationellt politiskt engagemang inför översynskonferensen. Målsättningen är att bidra till ett resultat som bekräftar NPT:s ställning och som banar väg för nya framsteg i avtalets genomförande.

Regeringen välkomnar en bred politisk uppslutning kring det arbetet och ser fram emot att fortsatt informera riksdagen om regeringens initiativ och förberedelserna inför NPT:s översynskonferens.

Stockholm den 20 mars 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-13)