Planerad nedläggning av agronomprogrammet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:520 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)Svar på fråga 2018/19:520 av Magnus Oscarsson (KD)
Planerad nedläggning av agronomprogrammet

Magnus Oscarsson har frågat mig om jag och regeringen avser att agera för att bevara agronomutbildningen som ett fast program.

Låt mig först påpeka att varje universitet och högskola ansvarar för vilka utbildningar de väljer att ge. Beslut om utbildningsutbud fattas bland annat utifrån bedömningar av studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Universitet och högskolor har därmed långtgående frihet att styra över utbudet. Agronomer är eftertraktade på arbetsmarknaden och har på många sätt en viktig funktion att fylla i vår omställning till ett hållbart samhälle, inte minst med koppling till livsmedelsstrategins målsättningar. Sverige behöver fler agronomer men söktrycket till utbildningen har minskat under senare år. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har länge arbetat för att öka söktrycket och utbildningens attraktivitet. Inom ramen för det arbetet ser SLU över utbildningens upplägg och genomförande i syfte att öka attraktiviteten till utbildningen och därmed även öka antalet studerande. Jag har förstått att SLU är inne i en diskussionsperiod om vägen framåt för sina utbildningar, men att frågan om att ta bort agronom som yrkesexamen inte finns med i diskussionen. Jag följer med intresse det arbete som pågår på SLU för att öka attraktiviteten för utbildningen och därmed få fler utexaminerade agronomer.

Stockholm den 17 april 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-09)