Planerbar elproduktion

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1820 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/00515 I2021/00519 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1820 av Lars Beckman (M) Planerbar elproduktion och fråga 2020/21:1824 av Marléne Lund Kopparklint (M) Den framtida elförsörjningen

Lars Beckman har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att säkerställa en planerbar elproduktion året om oavsett temperatur i Sverige. Marléne Lund Kopparklint har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Sverige ska klara elförsörjningen framöver. Jag väljer att svara på frågorna i ett sammanhang.

Regeringen arbetar för att genomföra de energipolitiska målen som riksdagen har beslutat om. Bland annat målet om 100 procent förnybar el till 2040. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.

Vad gäller åtgärder för att Sverige ska klara elförsörjningen framöver så arbetar regeringen aktivt med olika åtgärder när det gäller elmarknadsfrågor inklusive nätkapacitet och laddinfrastruktur. Exempelvis har regeringen nyligen remitterat förslag för att åtgärda problem med kapacitetsbrist i elnät. Regeringen har också uppdragit åt Affärsverket svenska kraftnät att lämna förslag till ersättningsmodeller och regeländringar för s.k. stödtjänster. Regeringen avser också att återkomma med förslag till riksdagen för att korta ledtider i tillståndsgivningen för ny elinfrastruktur.

Vidare har arbetet även påbörjats med en nationell elektrifieringsstrategi som ska ta ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn för att bidra till klimatmålen 2030, 2040 och 2045. Strategin ska bidra till en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering. En plan för att hantera eventuella hinder för en ökad elektrifiering kommer också att ingå.

Stockholm den 24 februari 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-15)