Polisbilar i Jämtlands län

Svar på skriftlig fråga 2014/15:736 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

2015-07-30

Ju2015/05608/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:736 av Saila Quicklund (M) Polisbilar i Jämtlands län

Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att arbeta för att vi ska kunna bibehålla en hög polisiär närvaro såväl i Jämtlands län som i hela Sverige.

Jag vill först säga att det är Polismyndigheten som ansvarar för att närmare organisera sin verksamhet i olika avseenden och bl.a. bedöma hur många polisbilar som behövs och att fördelningen av polisbilar är väl avvägd i förhållande till verksamhetens behov.

Från och med den 1 januari 2015 har vi i Sverige en nationell polismyndighet. Regeringen har angett tydliga mål med ombildningen av polisen. Reformen ska skapa förutsättningar för att stärka polisens förmåga att bekämpa brott, bland annat genom tydligare ledning och styrning, större enhetlighet, ökad flexibilitet samt ett mer effektivt resursutnyttjande.

Reformen syftar också till att verksamheten ska bedrivas närmare medborgarna och i samverkan med lokalsamhället. Det lokala arbetet ska vara basen i Polismyndighetens verksamhet. Lokalpolisområden med större mandat och mer resurser är kärnan i den nya Polismyndigheten. Genom att planera den lokala närvaron och tillgängligheten utifrån en lokal problembild skapas bättre förutsättningar för ökad trygghet och en effektiv brottsbekämpning.

Polismyndigheten arbetar med tre långsiktiga initiativ för att föra polisen närmare invånarna:

  • Mer än hälften av en polisregions resurser ska finnas i lokalpolisområdena.
  • Service, bemötande och återkoppling ska utvecklas för att komma närmare medborgarna och öka förtroendet för polisen.
  • En nationell modell för medborgarlöften ska införas som syftar till att säkerställa att den lokala problembilden beaktas vid prioriteringar av verksamheten på lokal nivå.

Regeringen följer noga den fortsatta ombildningen av Polismyndigheten för att säkerställa att intentionerna med reformen infrias.

Stockholm den 30 juli 2015

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-07-16)