Polisens handläggningstider för vapenlicensärenden

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1524 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05920/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1524 av Roger Haddad (L) Polisens handläggningstider för vapenlicensärenden

Roger Haddad har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att säkerställa att handläggningstiden för vapenlicensärenden nedbringas till en godtagbar nivå i hela Sverige.

Handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd har varit för långa och de har varierat i allt för stor utsträckning mellan polisregionerna. Regeringen har uppmärksammat problemet och Polismyndigheten har fått i uppdrag att utveckla sitt arbete med vapentillstånd.

I mars inkom Polismyndigheten med en delredovisning av regeringsuppdraget där myndigheten presenterar ett antal åtgärder som har inletts och andra åtgärder som planeras för att effektivisera arbetet med vapenärenden och göra processen enhetlig i hela landet.

Polismyndigheten beskriver bland annat att de har rekryterat fler handläggare till rättsenheten i Region Syd samt att 1 500 av Region Syds äldsta vapenärenden har omfördelats till Region Mitt, Stockholm och Väst. Polismyndigheten har även överfört alla införselärenden till Arlanda, vilket innebär en avlastning för Region Syd som tidigare hanterat en stor andel av dessa ärenden. Dessutom har ett nytt föreningsintyg utarbetats tillsammans med skytteförbunden och ett arbete pågår med att koncentrera ärendeansvaret så att det hamnar geografiskt nära vapeninnehavaren.

Jag välkomnar det arbete som Polismyndigheten vidtar med anledning av sitt uppdrag och ser fram emot myndighetens redovisning under nästa år.

Stockholm den 6 september 2016

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-23)