Poliser lämnar sitt jobb i protest

Svar på skriftlig fråga 2014/15:749 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05790/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:749 av Sten Bergheden (M) Poliser lämnar sitt jobb i protest

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit angående att flera poliser valt att lämna yrket.

En samlad riksdag står bakom införandet av den nya polismyndigheten. Ett arbete som påbörjades under den förra regeringen och som nu slutförs. Det är den största organisationsförändringen sedan 1960-talet. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att bedriva ett effektivt, flexibelt och enhetligt polisarbete över hela landet. Då förändringsarbetet är omfattande och innebär stora utmaningar har regeringen i regleringsbrevet för polisen uppdragit åt polisen att kontinuerligt hålla regeringen informerad om hur arbetet fortlöper.

Det är viktigt att i dagsläget inte dra alltför långtgående slutsatser om orsakerna till de personalavgångar som skett hittills i år. Att noga följa den här utvecklingen och identifiera potentiella riskfaktorer är emellertid en viktig uppgift för Polismyndigheten. Personalomsättningen bland poliser är fortfarande låg i jämförelse med genomsnittet för svensk statsförvaltning, samtidigt som det är av stor vikt att polisen är en arbetsplats dit människor söker sig och vill stanna. Jag utgår från att myndigheten tar det ansvaret och avser för närvarande inte vidta någon åtgärd.

Stockholm den 13 augusti 2015

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-07-31)