Postnord och otillåten cabotagetrafik

Svar på skriftlig fråga 2018/19:896 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/02490/BSÄ

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:896 av Thomas Morell (SD)
Postnord och otillåten cabotagetrafik

Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att statliga bolag inte ska nyttja olagliga godstransporter.

Jag utgår ifrån att bolag med statligt ägande följer lagar och regler. Därutöver ska bolag med statligt ägande enligt statens ägarpolicy agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. Det är utgångspunkten för regeringens bolagsstyrning.

Vad gäller ordning och reda i transportbranschen har regeringen på senare år vidtagit en rad åtgärder riktade mot yrkestrafiken, bl.a. i fråga om godstransporter på väg, i syfte att främja sund konkurrens, trafiksäkerhet och en god arbetsmiljö inom vägtransportsektorn. Till exempel fattade regeringen beslut den 22 mars 2018 om propositionen Beställaransvar för ordning och reda på vägarna (prop. 2017/18:209) med förslag till ändringar i reglerna om beställaransvar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211). Förslagen innebär att beställaransvaret skärps. Vidare tillsatte regeringen den 22 augusti i år en särskild utredare som ska föreslå hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg kan stärkas.

Denna och tidigare regering har haft en dialog med PostNord AB (Postnord) om utmaningarna i leverantörskedjan och vikten av att bolaget säkerställer ordning och reda samt schyssta villkor hos alla sina leverantörer. Detta följs löpande upp vid kontinuerliga ägardialoger och är frågor som jag fortsatt kommer att ta upp som prioriterade i samtal med bolaget.

Stockholm den 28 augusti 2019

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-19)