Postservicen på landsbygden

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2408 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/ 01094 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2408 av Mikael Larsson (C)
Postservicen på landsbygden

Mikael Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att svensk postservice inte ska försämras.

Omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten har i stora delar varit oförändrad sedan avregleringen av postmarknaden 1993, men behoven av, förväntningarna på och förutsättningarna för den samhällsomfattande posttjänsten i dagens digitaliserade samhälle skiljer sig markant från dem som fanns i mitten av 1990-talet. Sedan 2000 har den totala brevvolymen på den svenska postmarknaden nästan halverats. Den har minskat med 47,3 procent. Under 2019 skickades drygt 180 miljoner färre försändelser än 2018, vilket motsvarade en minskning med 10,5 procent. Totalt skickades 1,8 miljarder brev 2019. Senare under april kommer Post- och telestyrelsens rapport om hur postmarknaden utvecklades i Sverige under 2020. Trots att allt fler e-handlar mer som en följd av den pågående pandemin så kompenserar det inte för minskningen av den totala brevvolymen. Förutsättningarna på postmarknaden kommer följaktligen att fortsätta förändras i snabb takt. Att försöka förhindra den utveckling som sker tror jag inte är lösningen. Självklart ska vi även i framtiden ha en fungerande postservice i hela Sverige men vi måste alla vänja oss vid att den inte kommer se ut precis som den alltid har gjort.

Stockholm den 7 april 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-03-31)