Praxis angående tillståndsgivningen för kampsportsmatcher

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1031 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 6 oktober

Svar på fråga

2009/10:1031 Praxis angående tillståndsgivningen för kampsportsmatcher

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Lars Wegendal har frågat mig vad jag tänker göra med anledning av den utveckling som skett när det gäller tillämpningen av lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

Av förarbetena till lagen framgår att skälet till att införa en reglering med tillståndskrav för kampsporter som tillåter våld som träffar huvudet var risken för skador, främst hjärnskador. En tillståndsprövning bör grunda sig på om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för den aktuella kampsporten innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. De säkerhetsbestämmelser som i dag gäller inom amatörboxningen och övriga kampsporter som organiseras av förbund anslutna till Riksidrottsförbundet bör vara en viktig utgångspunkt vid bedömningen av vad som ur säkerhets- och hälsosynpunkt ska kunna tillåtas. Det är emellertid svårt att sätta upp generella säkerhetskrav för samtliga kampsporter. Vid bedömning av vilka krav som ska ställas på säkerheten måste hänsyn tas till olika faktorer. Av den anledningen angavs att en generell begränsning av den totala matchtiden inte bör anges. Frågan om sådan maximal matchtid bör i stället prövas av tillståndsmyndigheten och bedömas med utgångspunkt i den specifika kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser. Jag har fullt förtroende för de bedömningar som görs av kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Med anledning av att Lars Wegendal nu lämnar riksdagen vill jag framföra mitt tack för hans engagemang i riksdagen, i idrottsfrågorna och i många andra frågor.

Händelser

Inlämnad: 2010-09-27 Anmäld: 2010-10-04 Besvarad: 2010-10-06 Svar anmält: 2010-10-06
Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-09-27)