Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Svar på skriftlig fråga 2019/20:344 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/03669/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:344 av Adnan Dibrani (S) Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Adnan Dibrani har frågat mig när det aviserade lagförslaget om borttagen preskriptionstid för grova brott mot barn kommer att överlämnas till riksdagen.

Det är angeläget att allvarliga brott inte förblir ostraffade. Detta gäller i synnerhet om brottet riktar sig mot ett barn. Reglerna måste vara utformade så att lagföring kan ske i dessa fall även om det har gått lång tid. En gärningsman ska veta att om han begår övergrepp mot ett barn, så kan lagen nå honom även långt in i framtiden.

I mitten av oktober 2019 beslutade regeringen därför en lagrådsremiss med förslag om avskaffad preskription för våldtäktsbrott och vissa andra allvarliga brott, om de begåtts mot ett barn.

Arbete pågår nu med att ta fram en proposition med förslag om bl.a. avskaffad preskription för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott mot barn. Avsikten är att lämna en proposition till riksdagen kring årsskiftet.

Stockholm den 19 november 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-08)