Principen om en regel in, en regel ut

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1099 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2020/

0

06

30

/MK

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1099 av Tobias Andersson (SD) Principen om en regel in, en regel ut

Tobias Andersson har frågat mig om jag anser att det är aktuellt att verka för principen om en regel in och en regel ut, och hur jag i så fall kommer att verka för detta.

Som näringsminister har jag tagit ett flertal initiativ för att minska de kostnader och begränsningar som kan följa av regelgivning. Under hösten 2019 genomförde jag en förenklingsresa där jag mötte runt 70 företag i flera olika delar av landet, för att ta emot deras synpunkter och kommentarer rörande möjligheter till förenklingar. Regeringen har också lämnat flera uppdrag till Tillväxtverket att identifiera förenklingsåtgärder som kan vara lämpliga att gå vidare med.

Vad avser EU-kommissionens initiativ rörande principen en regel in en regel ut så har Sverige stött de rådsslutsatser som ministerrådet för konkurrenskraftsfrågor beslutade den 27 februari 2020. Rådsslutsatserna uppmärksammar bland annat EU-kommissionens avsikt att införa en sådan princip, och framhåller att när ett sådant system införs på EU-nivå så bör det utformas så att det är effektivt och smidigt och bör omfatta alla relevanta administrativa och efterlevnadskostnader som följer av regelgivning på EU-nivå. EU-kommissionen avser återkomma med ett meddelande som närmare redogör för hur principen ska genomföras.

Regeringen har inte tagit ställning till om det vore aktuellt att verka för principen om en regel in och en regel ut på nationell nivå. Regeringen överväger dock löpande vilka initiativ som är lämpligast att genomföra inom förenklingspolitiken, för att stärka svensk konkurrenskraft och förutsättningarna för fler jobb i fler och växande företag.

Stockholm den 24 mars 2020

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-03-13)