Problem för äldre i det digitala samhället

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1941 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I202 1 / 00649 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsminister n Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1941 av Thomas Hammarberg (S)

Problem för äldre i det digitala samhället

Thomas Hammarberg har frågat mig om vad mer som kan göras för att motverka det utanförskap som blivit följden för många äldre av att kontakt med myndigheter och annan samhällsservice i så hög grad förutsätter att den enskilde är och kan vara digitalt uppkopplad.

Enligt regeringens digitaliseringsstrategi ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och alla ska kunna vara delaktiga i det digitala samhället. Strategin följs kontinuerligt upp. Den digitala delaktigheten i Sverige är fortsatt hög och Sverige rankas på andra plats i EU gällande befolkningens användning av internettjänster.

I samband med den pågående pandemin har digital delaktighet visat sig särskilt viktigt för bland annat äldre. Enligt Internetstiftelsen har andelen äldre som e-handlat fördubblats under 2020 jämfört med 2019. Men delaktigheten skulle kunna bli ännu bättre. Regeringen har därför uppdragit åt Post- och telestyrelsen (PTS) att bidra till tillgänglighet och användning av it för äldre med anledning av pandemin. PTS har lanserat Digitalhjälpen - webbsidor som hjälper äldre att använda digitala tjänster och verktyg. PTS har också skapat ett nätverk för att samla relevanta aktörer och underlätta för dessa att komma i kontakt med varandra. Regeringen har avsatt 5 miljoner kronor för uppdraget som ska slutredovisas i mars.

Dessutom avsätter regeringen ca 136 miljoner kronor under 2021 för att öka tillgängligheten till och användbarheten av elektronisk kommunikation och posttjänster till personer med funktionsnedsättningar och speciella behov. Med personer med speciella behov avses t.ex. äldre.

Digital offentlig service ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktions-förmåga. Myndigheten för digital förvaltning har idag uppdraget att se till att lagen om tillgänglighet till offentlig service får genomslag. Det innebär utbildning och information, men även att utöva tillsyn i form av att granska och övervaka att offentliga aktörers webbplatser följer lagkraven.

Utöver dessa insatser uppdrog regeringen i juni 2020 åt PTS att kartlägga och analysera erfarenheter kopplat till den digitala omställning som ägt rum med anledning av pandemin, exempelvis vad gäller digital kommunikation och distansarbete utifrån ålder, socioekonomi och geografi. I uppdraget ingick också att utifrån analysen lämna förslag på åtgärder på kort och lång sikt. I sin slutrapport som redovisades i december 2020 lyfter PTS att det finns ett behov av kraftsamling inom digital delaktighet. Rapporten och dess förslag på åtgärder bereds inom Regeringskansliet.

Stockholm den 3 mars 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-23)