Produktionsincitament för film

Svar på skriftlig fråga 2019/20:140 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)


Ku2019/01726/KO

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:140 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
om produktionsincitament för film

Jonas Andersson i Linköping har frågat mig om skälen till att förslag om produktionsincitament för film inte återfinns i regeringens budgetproposition för 2020.

Som jag sagt i tidigare svar till Jonas Andersson är svensk filmindustri viktig, både som kulturbärare, som näring, och som en dynamo för övriga kulturella och kreativa näringar. Produktionsincitament är en av flera delar som enligt Tillväxtverket kan bidra till en långsiktigt livskraftig filmbransch i Sverige.

Hur svensk filmnäring och filmproduktion ska fortsätta vara en livaktig näring och utvecklas i hela landet är en viktig fråga för regeringen och vi bereder fortsatt frågan inom regeringskansliet.

Stockholm den 16 oktober 2019

Amanda Lind

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-09)