Rättvis postservice

Svar på skriftlig fråga 2018/19:522 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2018/19:522 av Linus Sköld (S)
Rättvis postservice

Linus Sköld har frågat mig hur jag avser att agera för att postservicen ska fungera rättvist i hela landet.

Det är viktigt för både regeringen och riksdagen att det finns en posttjänst av god kvalitet i hela landet. Postoperatören Postnord AB (Postnord) har därför i uppdrag att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst. Post- och telestyrelsen (PTS) utövar tillsyn över Postnord och andra postoperatörer och övervakar att dessa följer postlagen och andra till posttjänster hörande regelverk. Med stöd i postlagen utfärdar PTS allmänna råd för utdelning av post i och utanför tätort. Den del i de allmänna råden som gäller utdelning av post utanför tätort har inte förändrats sedan de första allmänna råden kom 2005, att postlådor ska placeras utmed brevbärarens färdväg är alltså ingen ny regel. Sedan år 2000 har den totala brevvolymen minskat med 41,1 procent och det finns inga tecken på att volymminskningarna kommer att avstanna. Det gör att förutsättningarna på postmarknaden förändras och kommer fortsätta göra så. Även förutsättningarna för att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten förändras. Staten kräver att Postnord ska ansvara för den samhällsomfattande posttjänsten på ett företagsekonomiskt hållbart sätt och med kostnadstäckning. När det gäller Arjeplogs kommun för dock PTS en dialog med Postnord om förändringarna av postutdelningen.

Stockholm den 17 april 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-10)