Redovisning av ideella insatser i officiell statistik

Svar på skriftlig fråga 2014/15:785 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/02211/D

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:785 av Barbro Westerholm (FP) Redovisning av ideella insatser i officiell statistik

Barbro Westerholm har frågat mig om när jag och regeringen bedömer att vi i Sverige kan ha en redovisning av ideella insatser i officiell statistik.

Jag delar Barbro Westerholms uppfattning att det är viktigt att det finns bra statistik om människors ideella insatser och att det är angeläget att visa omfattande oavlönade samhällsinsatser som genomförs av äldre (årsrika) människor.

Statistiska centralbyrån har sedan 2010 haft i uppdrag av regeringen att ta fram och utveckla statistik som beskriver det civila samhället och dess organisationer. Denna statistik är främst inriktad mot att beskriva det civila samhället i ekonomiska termer. Huvudkällan i denna statistik är enkätundersökningen Organisationernas ekonomi (tidigare HIO) som årligen riktas till ett urval av mellan 3000 och 4000 icke-vinstdrivande organisationer. Denna statistik är under utveckling med målet att inom något eller några år vara anpassad till FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper (ICNPO) och därmed vara internationellt jämförbar. Statistiska centralbyrån arbetar kontinuerligt med att förbättra statistikens kvalitet. Arbetet saknar dock inte utmaningar, bland annat på grund av att det inte finns ett samlat register över organisationer som tillhör det civila samhället. De krav på kvalitet som ställs på den officiella statistiken är och ska vara höga och riktigt dit har statistiken över det civila samhället ännu inte nått.

Barbro Westerholm efterfrågar även statistik som kan belysa olika sociala gruppers, såsom äldre personers, ideella aktiviteter. För att ta fram denna statistik krävs undersökningar som riktar sig till individer snarare än till organisationer. Statistiska centralbyrån (SCB) belyser regelbundet i vilken utsträckning den svenska befolkningen deltar i olika typer av föreningar (ULF/SILC). Dessa undersökningar ingår i den officiella statistiken. Ett exempel på resultat från dessa undersökningar är att personer tillhörande åldersgruppen 65-74 år är de som är mest aktiva i kulturföreningar av olika slag.

Många människor utför dock oavlönade insatser helt utan eller med endast svag anknytning till föreningar eller andra organisationer i det civila samhället. En god bild av hur mycket tid befolkningen lägger ner på oavlönade, ideella insatser ges i den befolkningsstudie som utförs vid Ersta Sköndal högskola. Regeringen har stöttat detta arbete ekonomiskt. Forskarna har vid fem tillfällen sedan 1992 undersökt de ideella och informella arbetsinsatser som utförs av den svenska befolkningen. Resultaten visar att äldre (årsrika) personer är de som i genomsnitt lägger mest tid på informella stöd- och hjälpinsatser.

Regeringen anser att det är prioriterat att, genom forskning och statistik, öka kunskapen om det civila samhället och ser det som angeläget att SCB fortsätter arbeta för att förbättra statstiken på området.

Stockholm den 23 september 2015

Alice Bah Kuhnke

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-11)