Regelförenklingar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:131 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)Svar på fråga 2019/20:131 av Tobias Andersson (SD)
ang. Regelförenklingar

Tobias Andersson har frågat mig vilken min reaktion är så här långt på den så kallade regelförenklingsresan, och om den föranleder i så fall någon åtgärd inom kort, eller om näringslivet får vänta.

Förenklingspolitiken är en central del av näringspolitiken och bidrar till målet att stärka svenska företags konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Det är av stor vikt att regelverken är ändamålsenliga och proportionerligt utformade, och att de tillämpas på ett så enkelt sätt som möjligt.

Regeringen ser att det finns potential att förenkla för företagen på de regelområden som företagen upplever hindrar företagens tillväxt mest, och regeringen avser därför att ta initiativ till genomlysningar och utvärderingar för att identifiera möjliga förenklingar.

Som näringsminister har jag därför tagit initiativ till en förenklingsresa, där jag i samarbete med olika näringslivsorganisationer möter företag på olika orter. Syftet är att ta in företagens synpunkter och förslag, och föra en dialog med företagarna om vilka förenklingar som vore mest angelägna att genomföra.

Inom förenklingsresan har vi hittills genomfört möten med runt ett trettiotal företag och näringslivsorganisationer vid två tillfällen; i Eskilstuna och i Karlstad. Ytterligare möten kommer att genomföras senare under hösten.

Mina intryck från resan är att företagen har mycket konstruktiva och konkreta synpunkter och förslag rörande förenkling. Företagen verkar också uppskatta möjligheten att diskutera förenklingspolitiken med representanter för regeringen. Inom mötena har vi kunnat diskutera både hur olika regler är utformade och hur de behöver ändras, och också hur olika myndigheter tillämpar reglerna, t.ex. hur de bemöter företagen. De sätt som olika myndigheter tillämpar regelverk verkar också variera relativt mycket.

Ett huvudsyfte med förenklingsresan är just att ta del av företagens egna synpunkter och förslag om vilka förenklingar som vore mest angelägna att genomföra. Efter att förenklingsresan har genomförts och vi har kunnat sammanställa och analysera synpunkterna hoppas vi få en klarare bild av vilka förenklingar som vore mest angelägna, och också möjliga, att genomföra.

Stockholm den 16 oktober 2019

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-09)